Kantonrechter of UWV procedure

Als het niet lukt om samen tot een minnelijke regeling te komen en de werkgever wil toch dat er een einde aan de arbeidsovereenkomst komt, dan zal er een ontslagprocedure gestart moeten worden. De werkgever bepaalt bij welke instantie hij het ontslag van de werknemer zal aanvragen. De werkgever kan daarvoor bij twee instanties terecht: de Kantonrechter of het UWV WERKbedrijf.

Heeft jouw werkgever ontslag aangevraagd en wil jij weten wat jouw rechten zijn? Neem dan contact met ons op. Bel Hanze advocaat gratis op 038 - 82 00 215 of 050 - 313 00 24 en we kunnen je direct vertellen waar jij aan toe bent.

X

Vrijblijvende afspraak? Neem dan nu contact op

Contact

U kunt ons ook bellen op 038 - 82 00 215 (Zwolle) of 050 - 313 00 24 (Groningen).

Velden met een * zijn verplicht

Ontslag via de Kantonrechter in 6 stappen:

1. Verzoekschrift

De zaak begint met een schriftelijk ontslagverzoek van u als werkgever. U doet dat bij de kantonrechter. In het verzoekschrift moet u aangeven waarom de arbeidsovereenkomst zou moeten worden ontbonden. Dat kan zijn: disfunctioneren, twee jaar ziekte, reorganisatie of een verstoorde arbeidsrelatie. U dient de ontslagreden voldoende te motiveren en met bewijsstukken te onderbouwen.

2. Verweerschrift

Wanneer u het verzoekschrift heeft ingediend, wordt een kopie daarvan naar de werknemer verzonden. De kantonrechter bepaalt vervolgens een datum waarop de zaak mondeling wordt behandeld. Zowel de werkgever als de werknemer moeten hierbij aanwezig zijn. Voordat de mondelinge behandeling plaatsvindt, kan de werknemer op het verzoekschrift reageren met een ‘verweerschrift’.

3. Mondelinge behandeling

Tijdens de mondelinge behandeling krijgen beide partijen de gelegenheid de standpunten toe te lichten. De kantonrechter zal van de partijen nog nadere inlichtingen vragen. In veel gevallen geeft de kantonrechter vervolgens de gelegenheid het geschil alsnog onderling op te lossen (minnelijke regeling), door bijvoorbeeld alsnog de arbeidsovereenkomst met wederzijds goedvinden te beëindigen.

4. Uitspraak

Lukt het niet om er samen uit te komen?  Dan volgt na 14 dagen de beslissing van de kantonrechter. Deze beslissing is definitief en hoger beroep is in beginsel niet mogelijk.

De kantonrechter beslist of de door u aangevoerde argumenten voldoende zijn om tot een ontbinding van de arbeidsovereenkomst te besluiten. Als de kantonrechter besluit niet tot ontbinding over te gaan, dan blijft de arbeidsovereenkomst gewoon in stand. Dat betekent dat de werknemer gewoon aan het werk blijft en dat het salaris moet worden doorbetaald.

5. Ontbinding en vergoeding

Als de arbeidsovereenkomst door de kantonrechter wordt ontbonden, dan kan daarbij bepaald worden dat u een ontslagvergoeding moet betalen aan de werknemer omdat deze zijn of haar baan verliest. Deze vergoeding kent vele namen: gouden handdruk, kantonrechtersvergoeding, vertrekpremie, ontbindingsvergoeding of beëindigingsvergoeding en moet na afloop van het dienstverband aan de werknemer worden voldaan. Hoe hoog die vergoeding zou kunnen worden, kunt u hier berekenen.

6. Einde dienstverband

In de uitspraak van de rechter staat de einddatum van het dienstverband. Per die datum gaat de werknemer uit dienst en per die datum kunt u het dienstverband afwikkelen.

Opzegvergunning via UWV WERKbedrijf in 6 stappen:

1. Aanvraag ontslagvergunning

In de aanvraag voor een ontslagvergunning moet u de redenen voor het ontslag aangeven. Het kan dan gaan om 'persoonlijke redenen' zoals disfunctioneren, twee jaar ziekte of een verschil van inzicht over de werkzaamheden. Het kan ook een 'bedrijfseconomische reden' zijn, zoals reorganisatie en bedrijfsverplaatsing. De ontslagreden moet gemotiveerd worden en met bewijsstukken onderbouwd.

2. Indienen verweerschrift

Nadat het UWV de ontslagaanvraag heeft ontvangen, stuurt zij de werknemer daar direct een kopie van. De werknemer krijgt vervolgens van het UWV twee weken de tijd om schriftelijk te reageren en met tegenargumenten te komen.

3. Tweede ronde en hoorzitting

Het UWV kan eventueel een tweede ronde inlassen, waarin u kunt reageren op het verweer van uw werknemer en deze daar weer op kan reageren. In beginsel kan er ook nog een hoorzitting plaatsvinden, maar dit gebeurt maar zeer zelden.

4. Ontslagcommissie en uitspraak

De aanvraag gaat met alle stukken naar de Ontslagcommissie en deze beslist vervolgens of de ontslagaanvraag aan de voorschriften voldoet om een ontslagvergunning af te geven.

5. Vergunning verleend

Als de ontslagvergunning wordt afgegeven, dan kan het dienstverband worden opgezegd. Daarbij moet wel de opzegtermijn (minus één maand) in acht worden genomen. Na de einddatum kunt u het dienstverband afwikkelen. Er hoeft geen ontslagvergoeding te worden betaald.

6. Kennelijk onredelijke opzegging

Het UWV kan geen ontslagvergoeding vaststellen, de kantonrechter wel. De werknemer kan na het ontslag via het UWV vinden dat dit 'onredelijk' is, bijvoorbeeld omdat hem geen enkele compensatie of voorziening is geboden. Als u hem daarin niet tegemoet wilt komen dan kan hij een kennelijk onredelijke opzeggingsprocedure bij de kantonrechter starten om alsnog een vergoeding te krijgen. De procedure moet binnen 6 maanden na het einde van het dienstverband gestart worden.

Bij een (dreigende) ontslagprocedure moet je zo snel mogelijk je positie bepalen: wil je onderhandelen over een schikking of ga je de strijd aan? Het is goed om dan een ervaren ontslagadvocaat te hebben die je kan begeleiden. Klik op de onderstaande links om meer te weten over onze aanpak en de kosten daarvan.

 1. Advies en beoordeling vaststellingsovereenkomst
 2. Begeleiding in ontslagtraject
 3. Procederen bij UWV of Kantonrechter

1. Advies en beoordeling vaststellingsovereenkomst

Als er al een aanbod voor beëindiging is gedaan, dan beoordelen we of het aanbod juridisch juist en WW-proof is.  Daarnaast bespreken we met je of het ook inhoudelijk een goede ‘deal’ is. De overeenkomst wordt op tenminste 20 punten beoordeeld. We geven je vervolgens een advies en daarmee kun je met je werkgever in overleg om al dan niet andere of betere voorwaarden overeen te komen. Het aangepaste voorstel zal dan nog eenmaal door ons worden beoordeeld (één correctieronde) en kan aansluitend worden getekend. Je ontvangt vervolgens van ons een brief waarin precies staat wat de vervolgstappen zijn richting het einde van het dienstverband en het eventuele aanvragen van een uitkering bij het UWV.

Binnen dit pakket adviseren we je op de achtergrond en heb jij de contacten met je werkgever. De meeste werkgevers stimuleren om juridisch advies in te winnen en zijn daarmee ook vaak bereid om de kosten daarvan te dragen. De kosten bedragen € 495 ex btw.


2. Begeleiding in ontslagtraject

Het merendeel van de ontslagtrajecten die wij behandelen valt in deze categorie en 85 % daarvan komt uiteindelijk zonder procedure tot een oplossing. We nemen tijdens een gesprek de hele situatie met je door en samen bepalen we de strategie. Daarbij houden we je voor wat een reëel te behalen resultaat kan zijn. Van belang is, of er wordt ingezet op behoud van je baan of dat je wellicht onder voorwaarden toch bereid bent om te spreken over een minnelijke regeling. Vanzelfsprekend kan de strategie gedurende het dossier wijzigen, bijvoorbeeld omdat je werkgever hoe dan ook een einde aan het dienstverband wenst.

Als het komt tot een minnelijke regeling dan controleren we de vaststellingsovereenkomst, zodat deze voldoet aan de gemaakte afspraken en WW-vriendelijk is. We onderhandelen daarbij net zo lang door tot er een resultaat is bereikt waarmee jij akkoord kunt gaan. Daarbij zullen we de werkgever ook verzoeken om de gemaakte juridische kosten te vergoeden. Als het dossier binnen 5 uur tot een oplossing komt dan zijn de juridische kosten € 975 ex btw. Een gemiddeld dossier bedraagt 10 uur en daarvan zijn de kosten € 1.950 ex btw.


3. Procederen bij UWV of kantonrechter

Als er geen overeenstemming bereikt kan worden, dan is de kans groot dat je werkgever een ontslagprocedure bij het UWV of de kantonrechter start. In beide gevallen gaat het om juridische procedures waarbij we je nadrukkelijk adviseren om je door een ontslagspecialist te laten bijstaan. Namens jou voeren we verweer bij de kantonrechter of het UWV en gaan we met je mee naar de zitting. Tijdens de procedure vinden meestal nog onderhandelingen plaats en niet zelden komt het dan alsnog tot een regeling.

De kosten van procedures laten zich niet precies voorspellen en zijn onder andere afhankelijk van de complexiteit van de zaak, het bewijs en de opstelling van je werkgever. De gemiddelde kosten van een procedure bedragen tussen € 2.500 ex btw en € 3.500 ex btw.

Het standpunt van mijn werkgever procudureel aangevochten met als eindresultaat met terugwerkende kracht al mijn salaris ontvangen!

Mijn werkgever stopte op een bepaald ogenblik met het uitbetalen van mijn salaris, omdat men vond dat ik onvoldoende mijn re-integratieverplichtingen nakwam. Lees meer >>

-------------------------------------------------------------

Ik stond van de één op andere dag op straat en had geen inkomsten meer. Een pittige procedure, maar het resultaat mag er wezen!

Ik had een aantal contracten voor bepaalde tijd gehad, maar inmiddels was er volgens mij sprake van een contract voor onbepaalde tijd. Mijn werkgever dacht hier echter anders over. Lees meer >>

-------------------------------------------------------------

Mijn advocaat heeft namens mij verweer gevoerd bij het UWV WERKbedrijf en met succes!

Mijn werkgever zei dat er voor mij geen ruimte meer was als chauffeur bij het taxibedrijf, omdat er een aantal grote klanten hun contract zou hebben opgezegd. Daarnaast was ik ook nog ziek thuis en spande daarom een procedure aan bij het UWV WERKbedrijf. Lees meer >>

-------------------------------------------------------------

Mijn advocaat gaf goed advies en hield de risico's minimaal!

Mijn werkgever had het afspiegelingsbeginsel niet op een goede wijze toegepast waardoor de ontslagvergunning door het UWV WERKbedrijf geweigerd werd. Lees meer >>

-------------------------------------------------------------

Daarom Hanze advocaat

 • Duidelijke afspraken, heldere tarieven

  Duidelijke afspraken,
  heldere tarieven

 • Altijd bereikbaar voor vragen

  Altijd bereikbaar
  voor vragen

 • Meer dan 600 dossiers per jaar

  Meer dan 2500
  dossiers ervaring

 • 85% schikkingsresultaat

  85% schikkings-
  resultaat

 • Goede oplossingen, maximaal resultaat

  Specialist
  in arbeidsrecht