Elke werkdag van 08:30 tot 18:00 beschikbaar

Bel ons  085 - 27 33 586

Voorbeeld vaststellingsovereenkomst ten opzichte van jouw vaststellingsovereenkomst

Hoe ziet dat er nou uit, zo’n vaststellingsovereenkomst? Of hoe hoort zo’n overeenkomst eruit te zien? Op deze pagina vind je een voorbeeld van een vaststellingsovereenkomst. Elke vaststellingsovereenkomst is anders en elke situatie ook. Maar het is wel heel belangrijk dat een aantal bepalingen opgenomen staan in de vaststellingsovereenkomst. Bijvoorbeeld om ervoor te zorgen dat je gewoon een WW-uitkering kan krijgen. Of om te voorkomen dat er geen bepalingen in staan die je (in de toekomst) schaden. Heb je een vaststellingsovereenkomst ontvangen? Dan kan je deze voorbeeld vaststellingsovereenkomst gebruiken om te controleren of beide overeenkomsten op elkaar lijken, of dat het er misschien helemaal verschillend uitziet.

Zeker weten dat jouw vaststellingsovereenkomst er goed (genoeg) uit ziet? Wij helpen je. Gratis!

 

Voorbeeld vaststellingsovereenkomst

De ondergetekenden

Quido’s Kaasboerderij BV, gevestigd te Dalfsen, (8041 KL) aan de Koestraat 22, hierbij rechtsgeldig vertegenwoordigd door Quido Jansman in de functie van directeur, hierna te noemen “Werkgever”;

en

Piet Pietersen, geboren op 14 maart 1970, wonende te Zwolle, (8000 AB) aan de Graszode 20, hierna te noemen “Werknemer”;

Nemen het volgende in aanmerking

– Tussen partijen is een arbeidsovereenkomst van kracht met de volgende kenmerken:

  • datum indiensttreding: 1 januari 2012
  • functie: Kaasdraaier
  • omvang dienstverband: fulltime (40 uur per week)
  • salaris (ex vakantietoeslag): € 3.500 bruto per maand
  • vakantietoeslag: 8%
  • cao: niet van toepassing
  • bijzonderheden: niet van toepassing

– Partijen verschillen van mening over de wijze waarop de functie van Werknemer dient te worden uitgeoefend. In de afgelopen periode zijn hierover herhaaldelijk gesprekken gevoerd, maar dat heeft niets veranderd. Werkgever heeft op grond hiervan onvoldoende vertrouwen in een vruchtbare voortzetting van de arbeidsovereenkomst en wenst te komen tot een beëindiging van het dienstverband.

– Over en weer hebben partijen vastgesteld dat het feit dat voortzetting van de arbeidsovereenkomst niet meer mogelijk is, niet door de ene aan de andere partij kan worden verweten.

– Partijen hebben moeten constateren dat herplaatsing van Werknemer in een andere passende functie niet tot de mogelijkheden behoort, ook niet met behulp van scholing.

– Het initiatief om te komen tot een beëindiging van de arbeidsovereenkomst ligt bij Werkgever, zonder dat hieraan een dringende reden als bedoeld in artikel 7:678 BW ten grondslag ligt.

– Werkgever heeft deze vaststellingsovereenkomst ter beoordeling aan Werknemer voorgelegd. Werknemer heeft de tijd en gelegenheid gekregen om over de gevolgen van de beëindiging van het dienstverband na te denken en juridisch advies in te winnen.

– Partijen hebben volledige overeenstemming bereikt over de beëindiging van de arbeidsovereenkomst en de daarvoor geldende voorwaarden. Werkgever wijst Werknemer erop dat binnen twee weken na de datum waarop de overeenkomst tot stand is gekomen de overeenkomst zonder opgaaf van reden schriftelijk kan ontbinden.

Verklaren het volgende te zijn overeengekomen:

1) Beëindiging met wederzijds goedvinden

De arbeidsovereenkomst tussen partijen wordt met ingang van datum (Einddatum) met wederzijds goedvinden beëindigd.

2) Salaris en emolumenten tot de Einddatum

Tot de Einddatum behoudt Werknemer aanspraak op salaris, vakantietoeslag en alle overige emolumenten waarop uit hoofde van de arbeidsovereenkomst (en eventueel van toepassing zijnde cao) aanspraak kan worden gemaakt, tenzij in deze overeenkomst anders is bepaald.

3) Vergoeding

Werkgever zal bij de eerstvolgende salarisronde na de Einddatum, onder aftrek van de wettelijk voorgeschreven inhoudingen, een vergoeding (Vergoeding) voldoen van <bedrag> bruto, ter compensatie voor het ontslag en om de overgang naar een andere baan te bevorderen.

4) Andere / nieuwe baan

Werknemer verklaart op de datum van ondertekening geen ander inkomen uit werk te hebben gevonden, dan wel een concreet vooruitzicht daarop te hebben.

5) Vrijstelling van werk

Optioneel: Tot de Einddatum zal Werknemer in eerste instantie alle opgebouwde verlofuren opnemen en voor het resterende deel van het dienstverband worden vrijgesteld van werkzaamheden. Tot de Einddatum is werknemer vrijgesteld tot het verrichten van werkzaamheden met doorbetaling van het salaris.

6) Voortijdige beëindiging van het dienstverband – Sollicitatiebonus

Indien Werknemer voor de Einddatum elders een arbeidsovereenkomst aanvaardt, dan eindigt de arbeidsovereenkomst tussen partijen op de datum waarop de nieuwe arbeidsovereenkomst aanvangt. Werknemer hoeft daarbij geen opzegtermijn in acht te nemen, maar zal wel uiterlijk twee werkdagen voorafgaand aan de indiensttredingsdatum Werkgever schriftelijk informeren.

Optioneel: Indien de overeenkomst conform het bovenstaande eerder eindigt dan de Einddatum, dan heeft Werknemer – in aanvulling op de Vergoeding – recht op een Sollicitatiebonus. De Sollicitatiebonus bestaat uit (50% of 75% van) het bruto maandsalaris met emolumenten dat werknemer zou hebben ontvangen over de periode tussen de datum van de feitelijke beëindiging van de arbeidsovereenkomst en de oorspronkelijke Einddatum.

7) Eindafrekening

Per de einddatum zal Werkgever de eindafrekening van het dienstverband opstellen. Deze eindafrekening bevat emolumenten hier noemen.

8) Kosten rechtsbijstand

Werkgever is bereid een bijdrage in de kosten rechtsbijstand van Werknemer te voldoen, tot een maximumbedrag van <bedrag> exclusief btw. De bijdrage zal, tegen overlegging van een daartoe op naam van Werknemer gestelde factuur, rechtstreeks aan de betreffende rechtsbijstandverlener worden voldaan.

Optioneel: vergoeding voor financieel advies / outplacement / scholing

9) Bedrijfsregelingen

Tot de einddatum kan Werknemer gebruik blijven maken van de van toepassing zijnde secundaire arbeidsvoorwaarden. Werkgever wijst Werknemer erop dat alle van toepassing zijnde regelingen per de Einddatum komen te vervallen. Zoals bijvoorbeeld eventuele regelingen hier noemen.

10) Inleveren bedrijfseigendommen

Uiterlijk datum zal Werknemer alle in gebruik zijnde bedrijfseigendommen in goede staat bij Werkgever inleveren. Het gaat hier om eigendommen noemen.

11) Relatie-/concurrentie-/geheimhoudingsbeding

Het van toepassing zijnde relatie-/ en concurrentiebeding komt te vervallen. Het van toepassing zijnde geheimhoudingsbeding blijft ook na de Einddatum van kracht.

12) Getuigschrift

Werkgever is bereid werknemer een positief getuigschrift te verstrekken, daarbij zal hij de positieve punten van het functioneren benadrukken. Werkgever is daarnaast bereid om op verzoek positieve referenties af te geven.

13) Arbeidsongeschiktheid

Indien Werknemer vóór of binnen 4 weken na de Einddatum arbeidsongeschikt raakt, zal dit niet leiden tot wijziging van de gemaakte afspraken zoals verwoord in deze vaststellingsovereenkomst. Werknemer is in dat geval verplicht zich, tenzij Werknemer inmiddels werkzaam is bij een nieuwe werkgever, direct en op de gebruikelijke wijze bij Werkgever ziek te melden.

Werknemer is alsdan verplicht zich te houden aan alle van toepassing zijnde wet- en regelgeving voortvloeiende uit ziekte, arbeidsongeschiktheid en re-integratie. Ook is zij gehouden mee te werken aan een (eventueel) door aangeboden re-integratietraject in de ruimste zin van het woord. De inspanningen van beide partijen zullen in dat geval gericht zijn op een spoedig herstel van Werknemer.

14) Sociale media

Werknemer verplicht zich uiterlijk op de Einddatum de Sociale Media aan te passen zodat daaruit blijft dat Werknemer niet langer bij Werkgever werkzaam is.

15) Communicatie en geheimhouding

Partijen onthouden zich nu en in de toekomst van het doen van negatieve uitlatingen over elkaar richting derden.

Partijen doen geen mededelingen over de totstandkoming en/of inhoud van deze vaststellingsovereenkomst, tenzij er sprake is van wettelijke verplichtingen om informatie te verschaffen.

16) Vaststellingsovereenkomst

Deze overeenkomst geldt als een vaststellingsovereenkomst in de zin van artikel 7:900 BW e.v.

17) Finale kwijting

Met inachtneming en na uitvoering van het vorenstaande, zullen partijen over en weer volledig en finaal ten aanzien van elkaar gekweten zijn en hebben zij niets meer van elkaar te vorderen.

Partijen doen hierbij afstand van hun recht om de ontbinding – na het verstrijken van de twee weken termijn zoals partijen zijn overeenkomen in de considerans – en/of de vernietigbaarheid van de overeenkomst in te roepen.

Aldus overeengekomen op datum 

Handtekening werkgever                                                   Handtekening werknemer 

Laat je vaststellingsovereenkomst gratis controleren

Hallo, ik ben Floor. Waar kan ik je mee helpen?

Kom je er even niet uit, of wil je direct geholpen worden bij een vraag. Neem gerust contact op, bel of stuur mij een bericht via WhatsApp en ik help je zo snel mogelijk!