Elke werkdag van 08:30 tot 18:00 beschikbaar

Bel ons  085 - 27 33 586
Bel ons Bel de Werkgevers Helpdesk

Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen – zes belangrijke wijzigingen

In mei van dit jaar is een nieuwe Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen (WMCZ) aangenomen door de Eerste Kamer. De nieuwe wet vervangt de oude wet per (waarschijnlijk) 1 juli 2020. Het nieuwe wetsvoorstel betekent een behoorlijke verbetering van de positie van de cliëntenraden.

Wat verandert er? Zes belangrijke wijzigingen

1. Sterkere positie cliëntenraden

De nieuwe wet verstevigt de positie van cliëntenraden ten opzichte van zorginstellingen. De bedoeling is dat cliënten meer inspraak krijgen in zaken die hun dagelijks leven beïnvloeden. Daarbij maakt de wet op een aantal onderwerpen onderscheid tussen zorginstellingen waar cliënten langdurig verblijven en waar dat niet zo is.

Bekijk onze webinar over medezeggenschap in de zorg.

2. Adviesrecht wordt instemmingsrecht

Een belangrijke wijziging is het vervangen van het verzwaard adviesrecht door een instemmingsrecht op het gebied van:

  • kwaliteit;
  • veiligheid;
  • hygiëne;
  • voedingsaangelegenheden;
  • de procedure voor het opstellen en evalueren van zorgplannen;
  • recreatiemogelijkheden of ontspanningsactiviteiten; en
  • het toelatings- en ontslagbeleid van cliënten.

Bovenstaande geldt deels alleen voor instellingen waar cliënten langdurig verblijven. Wanneer de cliëntenraad geen instemming geeft, kan de zorginstelling een commissie van vertrouwenslieden vragen om het besluit te nemen. De commissie geeft alleen toestemming wanneer de beslissing van de raad om geen instemming te geven onredelijk is of als er sprake is van zwaarwegende belangen van de zorginstelling. Van een uitspraak of beslissing van de commissie van vertrouwenslieden kan in beroep worden gegaan bij de Ondernemingskamer.

3. Adviesrecht bij nieuwe leden Raad van Toezicht en Raad van Bestuur

De cliëntenraad heeft ook adviesrecht bij het opstellen van een profielschets voor nieuwe leden van de Raad van Toezicht en de Raad van Bestuur.

4. Adviesrecht bij benoeming arts en manager

De cliëntenraad heeft ook adviesrecht met betrekking tot de benoeming van WZD (Wet Zorg en Dwang-)arts en het beleidsplan Wet Verplichte GGZ. De cliëntenraad heeft verder adviesrecht aangaande de selectie en benoeming van de manager zorg van een zorginstelling waar cliënten langdurig verblijven alsmede aangaande algemeen huisvestingsbeleid, nieuwbouw en verhuizingen.

5. Verplichting om voldoende financiële middelen te bieden

De zorginstelling krijgt verder de verplichting om de cliëntenraad de noodzakelijke voorzieningen en (financiële) middelen te bieden ter uitvoering van haar taken.

6. Enquêterecht

Als er twijfels zijn over het beleid van de zorginstelling kan de cliëntenraad de Ondernemingskamer vragen onderzoek in te stellen naar mogelijk wanbeleid.

7. Verplichting tot inventariseren van wensen

Tot slot wordt de zorginstelling verplicht om de cliëntenraad hulp te verlenen bij het inventariseren van de wensen van haar achterban: de cliënten.

Meer rechten voor de cliëntenraad

Kortom, de cliëntenraad krijgt uitgebreidere rechten, mag over meer zaken mee beslissen en wordt naast de OR, meer dan voorheen, een door de bestuurder serieus te nemen medezeggenschapsorgaan.

Masterclass over medezeggenschap in de zorg

Wil je weten hoe de wijzigingen van invloed zijn in de praktijk en hoe je überhaupt deze wijzigingen moet toepassen? Schrijf je dan in voor onze webinar over medezeggenschap in de zorg.

Na het volgen van deze Masterclass weet je voor welke wijzigingen in de organisatie eerst advies of instemming gevraagd moet worden aan de medezeggenschapsorganen. Je weet ook hoe je dat moet doen en hoe zo’n proces eruit ziet, hoe lang dit duurt en welke informatie beschikbaar moet zijn. Je weet welke andere rechten de medezeggenschapsorganen hebben. Ook ben je op de hoogte van de gevolgen van een onjuiste toepassing van de medezeggenschapsregels.

Terug naar het nieuwsoverzicht

Hallo ik ben William. Waar kan ik je mee helpen?

Kom je er even niet uit, of wil je direct geholpen worden bij een vraag. Neem gerust contact op, bel, mail of stuur mij een bericht via WhatsApp en ik zal je zo snel mogelijk helpen!