Elke werkdag van 08:30 tot 18:00 beschikbaar

Bel ons  085 - 27 33 586
Bel ons Bel de Werkgevers Helpdesk

Onze algemene voorwaarden 

Alle advocaten van Hanze advocaat zijn ingeschreven bij de Nederlandse Orde van Advocaten. Lees hieronder de algemene voorwaarden van Hanze advocaat.

Overeenkomst van opdracht

De overeenkomst van opdracht ex art 7:400 BW komt tot stand tussen jou en Hanze advocaat B.V. waarbij de werking van de artikelen 7:404 en 7:407 lid 2 BW uitdrukkelijk wordt uitgesloten. In elke overeenkomst is Hanze advocaat de opdrachtnemer en ben jij / of de rechtspersoon waarvoor je optreedt, de opdrachtgever.

Inspanningsverplichting

Hanze advocaat spant zich tot het uiterste in om de opdracht tot het door jou gewenste resultaat te brengen. Maar we mogen geen garantie op het behalen van een bepaald resultaat afgeven. Al onze diensten worden daarmee uitgevoerd op basis van een inspanningsverbintenis en niet op basis van een resultaatsverbintenis.

We kunnen je alleen maar goed helpen als je ons tijdig en volledig op de hoogte brengt van alle voor het uitvoeren van de opdracht benodigde informatie en stukken, zoals correspondentie, gerechtelijke stukken en archiefstukken. Doe je dat niet of niet volledig dan kan Hanze advocaat geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden voor de daaruit voortvloeiende gevolgen.

Inschakelen derden

Hanze advocaat behoudt zich het recht voor om, indien dit noodzakelijk wordt geacht, het geheel of delen van de opdracht door derden te laten uitvoeren. Bij het inschakelen van derden zullen we zoveel als mogelijk eerst met jou overleggen. In het voorkomende geval zal het bepaalde in deze voorwaarden ten opzichte van ons ook voor deze derden gelden. Onkosten die in het kader van de uitvoering van de overeenkomst worden gemaakt (verschotten), worden zonder opslag aan jou doorberekend.

Looptijd van de opdracht

De opdracht wordt aangegaan voor de overeengekomen duur, of tot op het moment dat de werkzaamheden zijn afgerond, of voor onbepaalde tijd. De opdracht eindigt automatisch door het verstrijken van de overeengekomen duur, het afronden van de werkzaamheden of zoveel eerder op grond van tussentijdse beëindiging, zoals hierna omschreven. De opdracht voor onbepaalde tijd kan door elk van de partijen bij aangetekend schrijven worden opgezegd met een opzegtermijn van 2 maanden.

Betaling en opschorting werkzaamheden

Onze facturen dienen binnen 14 dagen na dagtekening op de aangegeven wijze te worden voldaan, tenzij anders is afgesproken. Indien betaling binnen de gestelde termijn achterwege blijft, is – indien opdrachtgever een rechtspersoon is – de namens opdrachtgever ondertekende vertegenwoordiger hoofdelijk aansprakelijk voor betaling van het verschuldigde.

Bij overschrijding van de betalingstermijn kan vanaf de datum van verzuim de wettelijke rente in rekening worden gebracht (in 2022 betreft dit bij zakelijke opdrachtgevers: 8,0% en bij particuliere opdrachtgevers: 2,0%). Onder omstandigheden is het mogelijk om een betalingsregeling af te spreken, mits er minimaal €500 per maand wordt voldaan en de factuur in een jaar kan worden voldaan.

Indien een declaratie na 30 dagen nog niet is voldaan, dan kunnen de werkzaamheden in het dossier worden opgeschort. Voor daaruit voortvloeiende schade, hoe ook genaamd, wordt geen enkele aansprakelijkheid geaccepteerd.

Tussentijdse beëindiging van de overeenkomst

Beide partijen kunnen altijd de overeenkomst eenzijdig beëindigen, maar dat dient dan wel schriftelijk te gebeuren. Hanze advocaat heeft ook in geval van voortijdige beëindiging recht op betaling van de tot dan toe verrichte werkzaamheden en eventuele nawerkzaamheden.

Beroepsaansprakelijkheid en uitsluiting van aansprakelijkheid

Hanze advocaat heeft een door de Nederlandse Orde van Advocaten verplicht gestelde beroepsaansprakelijkheidsverzekering afgesloten.

De aansprakelijkheid van Hanze advocaat, alsmede de voor ons werkzame personen, is in haar totaliteit steeds beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval onder onze beroepsaansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald, vermeerderd met het bedrag van het eigen risico dat volgens de verzekering voor onze rekening komt.

Indien er – om welke reden dan ook – onverhoopt geen uitkering plaatsvindt op basis van onze beroepsaansprakelijkheidsverzekering, dan is onze aansprakelijkheid en de voor ons werkzame personen beperkt tot driemaal het in de desbetreffende zaak in het desbetreffende jaar in rekening gebrachte bedrag, exclusief verschotten en omzetbelasting, tot een maximum van € 6.000,- (zesduizend euro).

Een vergoeding van schade vindt alleen dan plaats, indien de door ons afgesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering aanspraak geeft op vergoeding van schade, zijnde maximaal € 500.000,- per schadegeval en maximaal € 1.000.000,- per jaar en indien de verzekeraar daadwerkelijk tot uitbetaling overgaat. Opdrachtgever dient bovendien zelf aan al zijn (financiële) verplichtingen richting ons te hebben voldaan.

Vergoeding van indirecte schade en/of gevolgschade is uitdrukkelijk uitgesloten. Daarnaast wordt elke aansprakelijkheid uitgesloten voor schade die is ontstaan als gevolg van het onvoldoende of onjuiste verstrekken van informatie.

Toepasselijkheid Klachtenregeling & Geschillencommissie Advocatuur

Hanze advocaat doet er alles aan om je zo goed mogelijk van dienst te zijn. Desondanks kan het voorkomen dat je ontevreden bent over een bepaald aspect van onze dienstverlening. In eerste instantie is het aan je eigen advocaat om te komen tot een oplossing. Als dit niet lukt, dan kun je een klacht indienen en zal een andere aan Hanze advocaat verbonden advocaat proberen alsnog een passende oplossing te vinden. Deze twee oplossingsrichtingen vormen samen de Interne Klachtenregeling van Hanze advocaat. Als dit niet tot een oplossing leidt, dan kun je gebruik maken van de Geschillenregeling Advocatuur.

Hallo ik ben William. Waar kan ik je mee helpen?

Kom je er even niet uit, of wil je direct geholpen worden bij een vraag. Neem gerust contact op, bel, mail of stuur mij een bericht via WhatsApp en ik zal je zo snel mogelijk helpen!