Onze algemene voorwaarden

Hanze advocaat is een samenwerkingsverband waarbij ook zelfstandig gevestigde advocaten zijn aangesloten. Alle advocaten zijn ingeschreven bij de Nederlandse Orde van Advocaten.

Overeenkomst van opdracht

De overeenkomst van opdracht ex art 7:400 BW komt tot stand tussen jou en Hanze advocaat BV., tenzij mevrouw mr. Poortman de behandelend advocaat is. In dat geval komt tussen jou en haar de overeenkomst tot stand. In beide gevallen is de werking van de artikelen 7:404 en 7:407 lid 2 BW uitdrukkelijk uitgesloten. In elke overeenkomst is Hanze advocaat / mevrouw Poortman de opdrachtnemer en ben jij de opdrachtgever.

Inspanningsverplichting

Opdrachtnemer spant zich in om de verstrekte opdracht tot het door opdrachtgever gewenste resultaat te brengen. Alle diensten van opdrachtnemer worden uitgevoerd op basis van een inspanningsverbintenis. Opdrachtgever verplicht zich opdrachtnemer tijdig en volledig in kennis te stellen van alle voor het uitvoeren van de opdracht benodigde informatie en stukken, onder meer, maar niet beperkt tot correspondentie, gerechtelijke documenten en archiefstukken van opdrachtgever.

Inschakelen derden

Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor om, indien dit noodzakelijk wordt geacht, het geheel of delen van de opdracht door derden te laten uitvoeren. Bij het inschakelen van derden zal opdrachtnemer zoveel als mogelijk overleg met opdrachtgever voeren. In het voorkomende geval zal het bepaalde in deze voorwaarden ten opzichte van opdrachtgever ook voor deze derden gelden.

Onkosten die in het kader van de uitvoering van de overeenkomst worden gemaakt (verschotten), worden zonder opslag aan opdrachtgever doorberekend.

Looptijd van de opdracht

De opdracht wordt aangegaan voor de overeengekomen duur, of tot op het moment dat de werkzaamheden zijn afgerond, of voor onbepaalde tijd. De opdracht eindigt automatisch door het verstrijken van de overeengekomen duur, het afronden van de werkzaamheden of zoveel eerder op grond van tussentijdse beëindiging, zoals hierna omschreven. De opdracht voor onbepaalde tijd kan door elk van de partijen bij aangetekend schrijven worden opgezegd met een opzegtermijn van 2 maanden.

Betaling en opschorting werkzaamheden

Onze facturen dienen binnen 14 dagen na dagtekening op de aangegeven wijze te worden voldaan. De (begrote) eigen bijdrage dient voorafgaand aan de start van de werkzaamheden te worden voldaan.

Indien betaling binnen de gestelde termijn achterwege blijft, is - indien opdrachtgever een rechtspersoon is - de namens opdrachtgever ondertekende vertegenwoordiger hoofdelijk aansprakelijk voor betaling van het verschuldigde. Bij overschrijding van de betalingstermijn wordt vanaf de datum van verzuim de wettelijke rente in rekening gebracht (bij zakelijke opdrachtgevers: 8,05% en bij particuliere opdrachtgevers: 2,0%).

Indien een declaratie na 30 dagen nog niet is voldaan, dan worden de werkzaamheden in het dossier opgeschort. Voor daaruit voortvloeiende schade, hoe ook genaamd, wordt geen enkele aansprakelijkheid geaccepteerd.

Tussentijdse beëindiging van de overeenkomst

Partijen kunnen te allen tijde de overeenkomst eenzijdig beëindigen, hetgeen schriftelijk dient te geschieden. Opdrachtnemer heeft ook in geval van voortijdige beëindiging recht op betaling van de tot dan toe verrichte werkzaamheden en eventuele nawerkzaamheden.

Beroepsaansprakelijkheid en uitsluiting van aansprakelijkheid

Opdrachtnemer heeft een door de Nederlandse Orde van Advocaten verplicht gestelde beroepsaansprakelijkheidsverzekering afgesloten.

De aansprakelijkheid van opdrachtnemer, zijn kantoor, alsmede de voor opdrachtnemer werkzame personen, is in haar totaliteit steeds beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval onder de beroepsaansprakelijkheidsverzekering van opdrachtnemer wordt uitbetaald, vermeerderd met het bedrag van het eigen risico dat volgens voormelde verzekering voor rekening van opdrachtnemer komt.

Indien geen uitkering mocht plaatsvinden krachtens de beroepsaansprakelijkheidsverzekering van opdrachtnemer, dan is de aansprakelijkheid van opdrachtnemer, het kantoor, en haar voor de vennootschap werkzame personen, haar bestuurder, beperkt tot driemaal het in de desbetreffende zaak in het desbetreffende jaar in rekening gebrachte bedrag, exclusief verschotten en omzetbelasting, tot een maximum van € 5.500,- (vijfduizend vijfhonderd euro).

Een vergoeding van schade vindt alleen dan plaats, indien de door opdrachtnemer afgesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering aanspraak geeft op vergoeding van schade, zijnde maximaal € 500.000,- per schadegeval en maximaal € 1.000.000,- per jaar en indien de verzekeraar daadwerkelijk tot uitbetaling overgaat. Opdrachtgever dient daarenboven aan al zijn (financiële) verplichtingen jegens opdrachtnemer hebben voldaan.

Elke aansprakelijkheid van opdrachtnemer voor schade welke is ontstaan als gevolg van onvoldoende of onjuiste informatie aan hem verstrekt door of wegens de opdrachtgever is uitgesloten. Vergoeding van indirecte schade en/of gevolgschade is uitdrukkelijk uitgesloten.

Toepasselijkheid Klachtenregeling & Geschillencommissie Advocatuur

Alle geschillen die ontstaan naar aanleiding van de totstandkoming en/of de uitvoering van de dienstverlening, inclusief alle declaratiegeschillen, kunnen worden beslecht overeenkomstig het Reglement Geschillencommissie Advocatuur. Dat reglement voorziet in arbitrage, met dien verstande dat in bepaalde gevallen ook voor een uitspraak bij wege van bindend advies gekomen kan worden. Wanneer opdrachtnemer er niet in slaagt de klachten over de dienstverlening met de opdrachtgever tot een oplossing te brengen, dan kan hij de klacht voorleggen aan de Geschillencommissie Advocatuur.