Elke werkdag van 08:30 tot 18:00 beschikbaar

Bel ons  085 - 27 33 586
Bel ons Bel de Werkgevers Helpdesk

Op basis van de “Wet kwaliteit, klachten en geschillen in de zorg” (Wkkgz) heeft iedere zorginstelling een aantal verplichtingen. Een van die verplichtingen ontstaat als er sprake is van “ernstig disfunctioneren” door een zorgverlener. In dit artikel bespreken we de 10 meestgestelde vragen over dit onderwerp.

1. Wanneer moet ik een melding “ernstig disfunctioneren” bij de IGJ maken?

Als een zorgverlener in ernstige mate disfunctioneert en dit een reden is waarom je de arbeidsovereenkomst of samenwerking beëindigt, dan moet je dit melden bij de Inspectie voor de Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ). Dit geldt voor alle soorten zorg, behalve voor ondersteuning op basis van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en jeugdhulp (Jeugdwet). Deze wetten kennen een aparte meldregeling.

Let op: deze verplichting geldt bij het ontslag van je eigen medewerkers maar ook als je afscheid neemt van door jou ingeschakelde zzp’ers.

2. Wat houdt “ernstig disfunctioneren” precies in?

Dat is afhankelijk van jouw eigen beoordeling. Je moet in ieder geval een melding doen als:

  • Je vindt dat de situatie ernstig bedreigend is voor de veiligheid van cliënten of de zorg.
  • Je aanwijzingen hebt dat de zorgverlener mogelijk strafbare feiten heeft gepleegd.
  • Je aanwijzingen hebt dat de zorgverlener niet goed functioneert door een verslaving of door een lichamelijke of psychische ziekte.

3. Hoe en binnen welke termijn moet ik een melding maken?

Je moet de melding maken binnen 3 werkdagen nadat je de zorgverlener hebt meegedeeld de arbeidsovereenkomst of samenwerking te willen beëindigen. Dit kan via een elektronisch meldformulier op de website van de IGJ. Als je dit formulier invult en indient heb je aan je meldingsplicht voldaan.

4. Geldt de meldingsplicht bij ernstig disfunctioneren ook als de zorgverlener zelf de samenwerking beëindigt?

Ja, ook dan heb je een meldingsplicht.

5. Wat is het risico als ik de melding niet of niet tijdig maak?

Als je niet of niet tijdig meldt, kan de IGJ jouw zorginstelling een bestuurlijke boete opleggen.

6. Wat gebeurt er nadat ik de melding heb gedaan?

De IGJ kan na de melding een onderzoek instellen. De inspectie verzamelt in dat geval informatie, kan dossiers bekijken en hulp vragen aan een extern expert. Omdat de inspectie zo’n onderzoek zorgvuldig wil doen neemt het vaak meerdere maanden tot een jaar in beslag.

7. Neemt de IGJ ook contact op met de zorgverlener?

De IGJ kan de zorgverlener uitnodigen voor een gesprek of schriftelijk vragen stellen, zoals:

  • Wat is uw reactie op het gemelde disfunctioneren en ontslag?
  • Hoe kijkt u terug op de gebeurtenissen?
  • Hoe gaat het nu met u?
  • Wat zijn uw huidige werkzaamheden? Bij welke werkgever en in welke functie werkt u?
  • Welke maatregelen heeft u getroffen om uw huidig en toekomstig functioneren te verbeteren? En herhaling van de gebeurtenissen te voorkomen?
  • Wat zijn uw toekomstplannen voor uw werk in de zorg?

Soms neemt de IGJ ook contact op met andere betrokkenen.

8. Wat kan de IGJ doen?

De IGJ toetst of de zorgverlener een ernstig risico kan vormen voor de kwaliteit en veiligheid van de zorg. Uiteindelijk komt de IGJ tot een eindoordeel. Afhankelijk van het eindoordeel kan de inspectie een maatregel opleggen.

Een maatregel kan zijn om het professioneel handelen van de zorgverlener aan de tuchtrecht voor te leggen. Dit kan alleen als de betrokken zorgverlener is geregistreerd in het BIG-register of het SKJ-register.

Daarnaast kan de IGJ een aantekening maken bij de medewerker waar het over gaat. Dat doet de Inspectie als zij vindt dat de veiligheid van cliënten of de zorg ernstig kan worden bedreigd.

9. Kan ik in het kader van de vergewisplicht navraag doen naar een mogelijke aantekening van de IGJ van een sollicitant?

Ja, dat kan. Je kunt de IGJ vragen of een zorgverlener een dergelijke aantekening heeft gekregen. En zo ja, op welke datum de IGJ dit heeft besloten.

Zo’n aantekening bij de IGJ is overigens geen absoluut verbod om een sollicitant in dienst te nemen. Maar het is wel aanleiding om kritisch te zijn en een afweging te maken of je deze sollicitant in dienst wilt nemen. Het kan dus aanleiding zijn om een gesprek met de sollicitant hierover aan te gaan. Of nog eens extra navraag te doen bij een eerdere werkgever.

10. Als ik hierover meer wil weten, wat kan ik dan doen?

Op dinsdag 21 februari a.s. geven wij een webinar over dit onderwerp en de andere kwaliteitswetten in de zorg. Geïnteresseerd? Geef je dan hier op.

Meld je aan voor de Nieuwsbrief.

Meld je hier aan voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte.

Icoon
Icoon